Hvis uheldet er ude

Når der er oprettet en anmeldelse i samarbejde med blodbanken, indsendes den til Patienterstatningen, som behandler sagen og vurderer, om der er grundlag for erstatning. Som donor kan du få erstatning for de skader, der er en direkte følge af tapningen – men også ulykkestilfælde i forbindelse med transport til og fra en aftalt tapning er dækket – medmindre erstatning opnås fra anden side.

Som bloddonor kan du få erstattet følgende:
•  Helbredsudgifter f.eks. til medicin, fysioterapibehandling og hjælpemidler
•  Tabt arbejdsfortjeneste – hvis der er lidt et reelt tab
•  Svie og smerte
•  Varige mèn – på 5 % eller derover
•  Begravelsesudgifter
•  Tab af forsørger

Patienterstatningen dækker herudover i særlige tilfælde betydelig tingskade. Ved mindre tingskader er det dog det enkelte tappested, som står for at dække udgiften.