Det er ikke farligt at give blod, og skader i forbindelse med bloddonation er heldigvis sjældne.

Risikoen for at der sker en skade i forbindelse med en tapning er meget lille. Statistisk set skal en donor tappes 2.750 gange før uheldet er ude. De fleste skader kan betegnes som småting, hvor donor kan blive utilpas, eller der kan opstå en mindre blodansamling.

Skulle uheldet være ude, så donor efter tapningen oplever gener eller kommer ud for et uheld, skal blodbanken kontaktes med det samme eller alternativt GivBlod på 70 10 61 11. I fællesskab bliver der udfyldt en anmeldelse. Denne sendes til Bloddonorerne i Danmark, hvis generne ikke er forsvundet efter en uge.

Herefter videresendes anmeldelsen til Patientforsikringen, som behandler sagen og vurderer, om der er grundlag for erstatning.

Patientsikringen og Bloddonorernes Sikringsfond dækker, hvis noget skulle gå galt. De to organisationer arbejder tæt sammen, men det er Patientsikringen som ifølge reglerne vurderer, om der kan ydes erstatning. Som donor kan du få erstatning for de skader, der er en direkte følge af tapningen – men også ulykkestilfælde i forbindelse med transport til og fra en aftalt tapning er dækket – medmindre erstatning opnås fra anden side.

Som bloddonor kan du få erstattet følgende:

  • Helbredsudgifter f.eks. til medicin, fysioterapibehandling og hjælpemidler
  • Tabt arbejdsfortjeneste – hvis der er lidt et reelt tab
  • Svie og smerte
  • Varige mèn – på 5 % eller derover
  • Begravelsesudgifter
  • Tab af forsørger

Sikringsfonden dækker herudover i særlige tilfælde betydelig tingskade. Ved mindre tingskader er det dog det enkelte tappested, som står for at dække udgiften.